Tervetuloa seuraavaan kansainväliseen eDNA ja muut molekyylibiologiset monitorointimenetelmät -työpajaan perjantaina 28.1.2022 klo 14-16

Ympäristö-DNA:lla eli eDNA:lla tarkoitetaan eliöiden ympäröivään ympäristöön levittämää DNA:ta. eDNA-näytteet kerätään vesi- tai maaympäristöstä, lumesta tai ilmasta sen sijaan, että näyte otettaisiin suoraan eliöstä. Näytteiden sisältämä DNA eristetään laboratoriossa ja DNA-juosteiden emäsjärjestys selvitetään sekvensoimalla. Saaduille sekvensseille haetaan vastaavuutta maailmanlaajuisista sekvenssitietokannoista, ja näin voidaan saada selville lajit, jotka esiintyvät tutkimuksen kohteena olevassa ympäristössä.

eDNA ja muut molekyylibiologiset monitorointimenetelmät (MoMM) tulevat mullistamaan biologisten kartoitusten ja seurantojen kentän. Ne tuovat objektiivisen, kansainvälisesti helposti vertailtavan ja toistettavan lajintunnistuksen, mahdollistavat laajamittaisen synkronoidun havainnoinnin ja tavoittavat monia vaikeasti havaittavia ja huonosti tunnettuja eliöryhmiä, jotka jäävät perinteisiin menetelmiin perustuvien seurantojen ulkopuolelle.

MB-menetelmät ovat hyvin suunniteltuina myös erittäin kustannustehokkaita: esimerkiksi paikallisilla vesi- ja ilmanäytteillä voidaan tavoittaa joko yksittäisiä lajeja tai koko lajisto laajalta alueelta, jonka kartoittaminen perinteisin menetelmin ei olisi kustannusten takia mahdollista. MoMM käyttöä on viime vuosina pilotoitu maailmanlaajuisesti muun muassa biodiversiteetin kartoittamisessa, uhanalaisten lajien havaitsemisessa, vieraslajien leviämisen tarkkailemisessa ja jopa kansalaistieteeseen perustuvissa seurannoissa. Hyvien tulosten valossa useissa EU-maissa suunnitellaan menetelmien rutiininomaista käyttöönottoa.

MoMM käyttö on hyvin nopeasti kehittyvä ja kirjava kokonaisuus, jonka hyödyntäminen kartoituksissa ja seurannoissa vaatii huolellista tiekartan laatimista. Suomessa MoMM hallittu käyttöönotto edellyttää hyvää suunnittelua ja eri vaiheiden tarkkaa kuvaamista, parhaiden käytäntöjen ja käytettävissä olevien menetelmien selvittämistä sekä eri toimijoiden yhteistyötä.

Kansallinen tiekartta eDNA:n ja muiden molekyylibiologisten seurantamenetelmien hallitun, tehokkaan, luotettavan ja rutiininomaisen käyttöönoton eri vaiheista hahmottelee keskipitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet ja antaa konkreettisen toimintasuunnitelman vuosille 2022–2025.

Ilmoittaudu mukaan työpajaan täältä: https://link.webropolsurveys.com/S/634A393F2266ECDC

Kansallinen tiekartta eDNA:n ja muiden molekyylibiologisten monitorointimenetelmien käyttöönottamiseksi on nyt luonnosversiona luettavissa täällä: Roadmap for implementing environmental DNA (eDNA) and other molecular monitoring methods in Finland (PDF).

Annathan meille palautetta tämän lomakkeen kautta: Feedback on the Roadmap for implementing environmental DNA (eDNA) and other molecular monitoring methods in Finland

Osallistuthan myös kyselyymme: Survey on the current state and future needs of the use of molecular methods in monitoring

Lisätietoja:
Tiina Laamanen, tutkija
tiina.laamanen@syke.fi
+358 295 251 795

Veera Norros
veera.norros@syke.fi
+358 295 251 459

Kirjoittaja: Tiina Laamanen

Jaa julkaisu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti
Tulosta sivu
Tulosta