Työpaketti 1: Ympäristö­tiedon käyttö yhteis­kunnassa ja päätöksen­teon tukena

Työpaketin esittely

Työpaketin tavoitteena on edistää tiedontuottajien ja -käyttäjien välistä vuoropuhelua sekä tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Pyrimme parantamaan tiedon vaikuttavuutta sekä vahvistamaan tieteen ja politiikan rajapintaa kartoittamalla yhteiskunnan tarpeita luontotietoon liittyen ja tunnistamalla mahdollisia haasteita ja hyviä käytäntöjä tiedonvaihdossa. Koska FEOn tavoitteena on palvella erilaisia kansallisia toimijoita, päätöksentekijöitä, sekä kuntia ja maakuntia, kaikissa työpaketeissa tunnistetaan myös eritasoisia tiedontuotannon ja -käytön haasteita. Teemme tiivisti yhteistyötä niin ympäristöministeriön kuin muidenkin työpakettien kanssa.

Työpaketin vetäjä

Riikka Paloniemi

Ryhmäpäällikkö
Riikka Paloniemi
riikka.paloniemi@syke.fi
+358 407 017 250

Lisätietoja SYKEn sivuilla

Vuorovaikutusta paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

Kehittääksemme tiedon käytettävyyttä tutkimme nykyisiä tietotarpeita ja -aukkoja sekä tiedon moninaisuutta ja avoimuutta. Lisäksi pyrimme vahvistamaan tiede-politiikka -rajapintaa toimivampien tiedonvaihtokäytäntöjen saavuttamiseksi. Esimerkiksi Suomen lajien ja luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi ja direktiiviraportoinnit on ympäristöhallinnossa tunnistettu paljon voimavaroja vaativiksi tehtäviksi, joita on mahdollistaa helpottaa paremmalla rajapintatyöskentelyllä. Sekä tiedon tuotannon että hyödyntämisen käytäntöjä yhteiskehitetään ja samanaikaisesti jalkautetaan käytäntöön sidosryhmien kanssa.

Lisäksi FEO pyrkii oppimaan vastaavilta kansainvälisiltä ekosysteemiobservatorioilta ja verkostoilta, mm. Australian maaekosysteemien observatorio (TERN), USA:n kansallinen ekologinen observatorioverkosto (NEON), Etelä-Afrikan kansallinen ympäristöobservatorioverkosto (SAEON) sekä GEO BON -järjestön kautta toimivilta kansalaisilta tai alueellisilta biodiversiteetin seurantaverkostoilta. Yhteistyön kautta pyritään edistämään muu kansainvälisen biodiversiteettipolitiikan tarvitsemaa tietopohjaa, esimerkiksi YK:n biodiversiteettisopimuksen (CBD) raportointeja, Kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) indikaattoreiden tuotantoa ja erilaisia ekosysteemiarviointeja esimerkiksi kansainvälistä luontopaneelia (IPBES) varten.