Työpaketti 2: Käytännön sovellukset ja testaukset

Työpaketin esittely

FEOn 2. työpaketissa testataan ja viedään käytäntöön FEOssa kehitettyjä toimintamalleja. Jo heti FEOn alkuvaiheesta lähtien tavoite on konkretisoida uusia työtapoja ja menetelmiä ja tukea FEOn kehitystä käytännön seurantatyön tarpeista lähtien. Näin FEOn myötä kehitettäviä uusia resursseja pystytään hyödyntämän käytännön työssä heti alusta alkaen.

Työpaketin vetäjä

Erikoistutkija
Pekka Vanhala
pekka.vanhala@syke.fi
0295 251 000

Lisätietoja SYKEn sivuilla

Luonnontila.fi:n automatisointi

Luonnontila.fi-sivusto tarjoaa tutkimukseen perustuvaa ja ajantasaista tietoa Suomen luonnon tilasta ja kehityksestä. Sivustolla esitetyt indikaattorit kuvaavat luonnon tilaa kertomalla helposti ymmärrettävässä muodossa esimerkiksi tietyssä elinympäristössä elävän lajijoukon kantojen keskimääräisestä muutoksesta. Erityisen työlästä on ollut tuottaa ja päivittää sivuston biodiversiteetti- ja ekosysteemipalveluindikaattoreita.

Käytännön sovelluksena FEOssa pyritään automatisoimaan Luonnontila.fi-sivuston indikaattoreiden tuotantoprosessia mahdollisimman pitkälle. Monien indikaattorien tietopohjana olevat aineistot ovat käytettävissä erilaisten tietojärjestelmien rajapintojen kautta ja niiden ajantasainen päivittyminen rakennetaan pitkälti olemassa olevien kaukokartoitustietojen ja aineistojen tehokkaan ja automatisoidun käytön varaan. Automatisointi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä suomalaisten ympäristöalan tutkimuslaitosten, viranomaistahojen, yliopistojen sekä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Luontodirektiivi­raportoinnin ja luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin kehittäminen

Luontodirektiiviraportointi ja luontotyyppien uhanalaisuusarviointi ovat kaksi mittavinta säännöllisesti toistuvaa luontotyyppeihin kohdistuvaa valtakunnallista arviointia. FEOssa parannetaan näiden arviointien pohjana olevien aineistojen kokoamista ja yhteiskäyttöä. Lisäksi parannetaan arvioinnin tulosten saavutettavuutta ja sitä kautta myös vaikuttavuutta esittelemällä tuloksia helppokäyttöisessä verkkopalvelussa.

Luontotyyppitiedon parantunut hallinta ja luontotyyppien tilaa kuvaavien indikaattorien kehittäminen edistävät myös lajien uhanalaisuuden ja suojelutason arvioimista ja raportointia. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa luonnon monimuotoisuuden tilaa koskevat arvioinnit ja päätelmät voidaan pääosin perustaa seurantatietoon ja että merkittävä osa seurannasta voidaan toteuttaa kaukokartoitusmenetelmillä. Kehitystyön tuloksena voidaan vastata kysymyksiin esimerkiksi siitä millä vauhdilla tietyn luontotyypin esiintymiä tuhoutuu rakentamisen tai muun maankäytön vuoksi, tai millä vauhdilla avoimet luontotyypit kuten monet perinnebiotoopit tai hietikot menettävät pinta-alaansa umpeenkasvun vuoksi.

Hiilineutraali maankäyttö ja elinympäristöjen hoito

Luonnon monimuotoisuuden tilan heikkeneminen ja ilmastonmuutos ovat yhteen kietoutuneita ongelmia, joiden ratkaiseminen edellyttää kattavaa ja ajantasaista tietoa luonnon tilasta. Tämä sovellus tuottaa tietoa, jota tarvitaan luonnon monimuotoisuuden suojelun ja yhteiskunnan hiilineutraaliuden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Sovelluksessa tarkastellaan yhteiskunnan kasvihuonekaasupäästöjen alueellista jakaumaa ja lähteitä päästömalleilla. Nykyiset ja malleilla lasketut tulevaisuuden päästöt yhdistetään biodiversiteetti- ja ekosysteemimalleihin. Näin voidaan tarkastella ilmastonmuutoksen, maankäytön ja ennallistamisen vaikutuksia biodiversiteetin kannalta arvokkaiden alueiden tilaan ja laatuun sekä aineiden kiertoon ja elinympäristöjen ekologiseen tilaan. Kehitettävä järjestelmä mahdollistaa monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteiden yhteensovittamisen maankäytön suunnittelussa sekä erilaisten toimenpiteiden ja skenaarioiden vaikutusten tarkastelussa päätöksenteon tukena.

Kuntien ja maakuntien tarvitseman luontotiedon tuottaminen

Luonnon monimuotoisuuden suojelussa keskeisessä asemassa on riittävän ja monipuolisen luontotiedon saatavuus. Kunta- ja maakuntatasolla kerätään runsaasti luontotietoa, mutta menetelmät eivät ole yhtenäisiä ja aineistojen julkaiseminen ja saatavuus on hyvin vaihtelevaa. Kunnilla ja maakunnilla on myös tarve saada ajantasaista luontotietoa kaavoituksen ja alueiden käytön suunnittelun pohjaksi. Tässä sovelluksessa kootaan yhteen kuntatasolla kertynyttä luontotietoa ja kehitetään yhdessä kuntien edustajien sekä jo olemassa olevien kuntasektorin verkostojen ja toimijoiden kanssa ohjeistusta ja menetelmiä luontotiedon tuottamiseksi ja tallentamiseksi. Tämä tehostaa jo olemassa olevan tiedon käyttöä ja uuden tiedon tuottamista.

Ekosysteemitilinpidon kehittäminen ja käyttöönotto

Ekosysteemitilinpidon avulla saadaan määränä mitattavaa tietoa siitä, miten paljon ekosysteemien ja niiden tuottamien palveluiden muutokset vaikuttavat kansantalouteemme ja hyvinvointiimme.

Ekosysteemitilinpito tarvitsee vuosittain toistuvaa ja alueellisesti kattavaa tietoa ekosysteemipalveluiden rakenteesta ja niiden muutoksista. Tällä hetkellä tämä tieto on puutteellista. Sovelluksen tavoitteena on ekosysteemitilinpidon lähtöaineistojen käytettävyyden parantaminen ja aineistojen puutteiden paikkaaminen hyödyntämällä uusimpia koneoppimis- ja kaukokartoitusmenetelmiä. Tämä edesauttaa tilastoviranomaisia Suomessa ja EU:ssa kehittämään toistettavia, dokumentoituja ja laatuvarmennettuja ekosysteemitilinpidon prosesseja.