Työpaketti 3: Maasto­inventointi­aineistojen ja havainto­verkostojen tehot irti

Työpaketin esittely

Työpaketti 3 keskittyy edistämään luonnon monimuotoisuuden sekä ympäristön tilan seurantaa valtakunnallisissa maastohavaintoverkostoissa.

Työpaketissa saatetaan jo olemassa olevaa tietoa keskitetymmin saataville sekä kehitetään olemassa olevien eri mittakaavan seurantaverkostojen toimintaa ja tiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa. Kokoamme yhteen ja digitoimme hajallaan eri lähteissä olevien luontotyyppien esiintymäaineistoja. Selvitämme systemaattisten lajistoseurantojen nykytilan ja kehitystarpeet sekä kehitämme erityisesti pitkäaikaisten lajiseurantojen aineiston tehokkaampaa kytkemistä mm. osaksi luontotyyppien tilan arviointia sekä ympäristön tilan seurantaa. Tuotamme ehdotuksen luontotyyppien valtakunnallisen, kaukokartoitusmenetelmiin perustuvan, systemaattisen maastoseurantaverkoston malliksi.

Työpaketin vetäjä

Inka Keränen

Projektipäällikkö
Inka Keränen
inka.keranen@syke.fi
+358 29 525 1948

Lisätietoja SYKEn sivuilla

Yhteistyötä ja uusia menetelmiä

Ympäristön tilan seurannan sekä tutkimuksen kannalta tärkeiden, kansainvälisten intensiiviseurantaverkostoihin kuuluvien, tutkimusasemien instrumentoinnin kehittäminen sekä tulosten parempi alueellistaminen on myös osa työpaketin tavoitteita. Myös hiili- ja muita ainetaseita seuraavien verkostojen toimintaa sekä aineistonhallintaa kehitetään. Lisäksi selvitämme genetiikkaan perustuvan ympäristö-DNA-menetelmän käyttömahdollisuuksia tulevaisuudessa ympäristön tilan seurannassa sekä monimuotoisuuden tutkimuksessa, sekä tuotamme suunnitelman tarvittavista kehitysvaiheista, joita tekniikan laajamittainen käyttöönotto maassamme edellyttää.