Työpaketti 5: Biodiversiteetti- ja ekosysteemimallit jalostamaan tietoa

Työpaketin esittely

Mallinnuksella on tärkeä rooli tiedon puutteiden paikkaamisessa. Esimerkiksi alueellinen tieto luonnonsuojelun kannalta merkittävistä lajeista ja elinympäristöistä on usein vajavaista. Siksi monimuotoisuustietoja on tarpeen täydentää biodiversiteettimalleilla ja niiden tuottamilla ennusteilla lajeille ja luontotyypeille optimaalisista paikoista. Ekosysteemimallit sen sijaan perustuvat elinympäristöjen toiminnallisten piirteiden dynaamiseen mallinnukseen intensiivialueilta kerätyn tiedon avulla; hyvin toimivat mallit voidaan yleistää laajemmille alueille. Myös erilaisten elinympäristöjä ja maankäyttöä muuttavien toimien vaikutusten arvioinnissa tarvitaan mallinnusta.

Tuotamme tietoa, jota tarvitaan biodiversiteetin suojelun ja yhteiskunnan hiilineutraaliuden kehittämisessä. Työn keskiössä on ekosysteemien (erityisesti metsien) hiilivaraston, hiilen sidonnan ja luontoarvojen yhteensovittaminen nykyilmastossa sekä erilaisten tulevaisuuspolkujen mukaisissa tilanteissa.

Varttunutta kuusimetsää

Työpaketin vetäjä

Tuija Mattsson

Ryhmäpäällikkö
Tuija Mattsson
tuija.mattsson@syke.fi
+358 295 251 418

Lisätietoa SYKEn sivuilla

Biodiversiteettimallinnus

Biodiversiteettimallien avulla luodaan alueellisesti kattavia ennustekarttoja suojeluarvoiltaan merkittävien metsien, muiden puustoisten elinympäristöjen – sekä tarvittaessa muidenkin hiilineutraaliuden kannalta tärkeiden luontotyyppien ja avainlajien – esiintymisestä ja niihin vaikuttavista ympäristötekijöistä.Toinen keskeinen tavoite on erilaisten luonnon monimuotoisuutta kuvaavien indeksien kehittämien ja arviointi. Tässä työssä yhtenä painopisteenä on selvittää kaukokartoitusmenetelmien mahdollisuuksia monimuotoisuuden seurannassa.

FEOssa tehtävässä biodiversiteettimallinnuksessa hyödynnetään aikaisemmissa tai käynnissä olevissa hankkeissa, kuten

kerättyä tietotaitoa ja tuloksia, joita käytetään FEOn arviointien ja tutkimuksen pohjana.

Kasvihuonekaasujen vuot
Kasvihuonekaasujen vuot
Pohjantikka © Petri Ahlroth

Prosessipohjaiset mallit

Ekosysteemien vesi- ja ainetaseita tarkastellaan prosessipohjaisilla malleilla, joilla voidaan arvioida hiilen sidontaan ja varastointiin keskeisesti vaikuttavia tekijöitä sekä tuottaa ennusteita hiilinielujen ja -varastojen tulevaisuuden muutoksista maisematasolla. Mallinnustulosten perusteella arvioidaan erilaisten alueiden (kunnat, maakunnat, vesistöalueet) mahdollisuuksia saavuttaa hiilineutraalius erilaisilla hakkuuskenaarioilla, maankäyttömuutoksilla ja ihmisperäisten päästöjen vähentämisstrategioilla. Mallinnusta on edistetty IBC-Carbon ja OGiir hankkeissa ja kehitystyötä jatketaan yhteistyössä näiden hankkeiden kanssa. Esimerkki yhden laajan pilottialueen nykytilan arvoista on koottu tarinakartaksi.  

Mallien avulla voidaan tuottaa alueellisesti kattavia biodiversiteettiarvojen ja ekosysteemiprosessien ennusteita. Lisäksi kun mallit sovitetaan erilaisiin ilmastonmuutos- ja maankäyttöskenaarioihin, saadaan ennusteita monimuotoisuuden muutoksista sekä elinympäristöjen ekologisten prosessien ja laadun muutoksista.

Sekä biodiversiteetti- että ekosysteemimallien ennusteita voidaan käyttää alueiden käytön suunnittelun tukena esimerkiksi tärkeimpien suojelukohteiden alueellisessa priorisoinnissa. Tärkeä työkalu alueellisessa priorisoinnissa on Zonation-ohjelmisto ja FEO tekeekin yhteistyötä esimerkiksi Metzo III -hankkeen kanssa.

Miekkavalkku
Miekkavalkku © Riku Lumiaro