Työpaketti 4: Kaukokartoituksen mahdollisuudet

Työpaketin esittely

Tavoitteenamme on käynnistää alueellisesti kattava, erityisesti satelliitti- ja laserkeilaustietoon pohjautuva, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien seurantaa tukeva tiedon rutiininomainen tuotanto.

Kaukokartoitustietoa on tällä hetkellä kattavasti saatavilla ja tiedon määrän kasvu on huomattavaa. Erityisesti EU:n Copernicus -ohjelman Sentinel-satelliitit, kansallinen laserkeilausohjelma ja useiden muiden satelliittimissioiden tietoa kertyy käytettäväksi kiihtyvällä tahdilla. Tätä ei ole vielä täysimääräisesti hyödynnetty ekosysteemien ja luontotyyppien seurannassa.

Työpaketin vetäjä

Erikoistutkija
Pekka Hurskainen
pekka.hurskainen@syke.fi
+358 295 252 036

 

Kaukokartoitus luontotiedon lähteenä

Kaukokartoitustietoa on tällä hetkellä kattavasti saatavilla ja tiedon määrän kasvu on huomattavaa. Ympäristön seurannan kannalta erityisen tärkeitä tiedon lähteitä ovat EU:n Copernicus -ohjelman Sentinel-satelliitit, USGS:n Landsat –satelliitit, sekä kansallinen laserkeilausohjelma. Tätä kaikkea tietoa ei ole vielä kuitenkaan täysimääräisesti hyödynnetty luontotyyppien, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien seurannassa.

Kaukokartoitustiedon avulla voidaan tunnistaa ja rajata luontokohteita ja arvioida niissä tapahtuneita muutoksia esimerkiksi pinta-alan, lajikoostumuksen tai rakenteen suhteen. Satelliittikaukokartoituksen vahvuuksia luontokohteiden seurannassa ovat sille tyypillinen globaali kattavuus ja se, että tietoa saadaan tiheästi, jopa päivittäin. Riippuen seurattavasta luontokohteesta, kaukokartoitus voi tarjota joko suoraa tietoa sen rajauksesta ja tilasta, tarjota tukevaa tietoa tai sitten sen merkitys voi olla vähäinen. Kaukokartoituksen tuoma lisäarvo on voi olla vähäinen esimerkiksi sellaisten kohteiden seurantaan, jotka ovat pienipiirteisiä, kuten virtavedet, tai eivät tarjoa suoraa näkymää taivaalle, kuten maan alaiset luontokohteet.

Kaukokartoitustieto on Big dataa

Kaukokartoitustieto on niin sanottua big dataa, jonka hallintaan, käsittelyyn ja jakamiseen tarvitaan reilusti tallennustilaa ja laskentatehoa. Isojen tietomassojen käsittelyyn voidaan hyödyntää nykyisin eri kansallisia sekä kansainvälisiä laskentaympäristöjä. Tiedon hallinnan hyvä suunnittelu ja toteutus ovat edellytyksiä kaukokartoitustiedon laajamittaisella hyödyntämiselle.

Kaukokartoitus FEO:ssa

FEOn kaukokartoitukseen keskittyvän työpaketin kolme päätehtävää ovat:

1. Kaukokartoitustiedon kokoaminen prosessointi ja hallinta

Inventoidaan FEOssa tarvittavat kaukokartoitus- ja paikkatietoaineistot (ml. kansallisten laserkeilaus­aineistojen jatkojalosteet, satelliittiaineistot), kuvataan niiden tuotantoon ja käyttöönottoon liittyvät prosessit, ja otetaan niitä priorisoidussa järjestyksessä käyttöön.

2. Kaukokartoitus luonto- ja ekosysteemitiedon lähteenä

Tavoitteena on kehittää kaukokartoitukseen pohjautuvia menetelmiä ja tietovarantoa tukemaan erityisesti EU:n luontodirektiivin raportointia, Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arviointia ja HELMI-ohjelman seurantaa sekä käynnistää niiden rutiininomainen tuotanto.

3. Kaukokartoitustiedon uudet tietolähteet, menetelmät ja sovellukset

Kaukokartoitusinstrumentit sekä niiden tuotaman aineiston käsittelyssä tarvittavat menetelmät ja prosessointiympäristöt kehittyvät jatkuvasti. Niiden tuominen osaksi FEO-kontekstia vaatii tutkimus- ja kehitystyötä.