Mitä tietoa luontotyypeistä on ja mitä pitäisi olla?

Luontotyypit ovat maa- tai vesialueita, joilla on tietynlaiset ympäristöolot sekä luonteenomainen kasvi- ja eläinlajisto. Luontokadon hillitsemiseksi ja monimuotoisuuden turvaamiseksi kattavaa ja käyttökelpoista tietoa tarvitaan paitsi yksittäisistä lajeista myös luontotyypeistä. Suomen ekosysteemiobservatorio FEO on selvittänyt luontotyyppitiedon kokonaisarkkitehtuuria. Tavoite on ollut luoda kokonaiskuva luontotyyppitiedon toimijoista, tietovarannoista ja prosesseista sekä niihin liittyvistä kehityskohteista.

Luontotyyppitiedon nykytilan ja myös tulevaisuuden tavoitetilan kartoittamiseksi on haastateltu luontotyyppityön asiantuntijoita ja järjestetty työpajoja kevään 2021 aikana. Selvitystyö on keskittynyt kansalliseen luontotyyppien uhanalaisuusarviointiin (LuTU) ja EU:n luontodirektiivin luontotyyppien arviointiin ja raportointiin.

Luontotyyppitiedon nykytilanteen suurimmat haasteet liittyvät ajantasaisen taustatiedon puuttumiseen tai olemassa olevan tiedon hajanaisuuteen. Kun arvioinneissa tarvittavia lähtöaineistoja tuottavat eri toimijat eri tarkoituksiin, aineistojen yhteentoimivuudessa ja käyttöön saamisessa on luontotyyppiasiantuntijoiden näkökulmasta parannettavaa. Lisäksi arviointityön prosesseissa, dokumentoinnissa ja resursseissa tunnistettiin kehityskohteita.

Kokonaisarkkitehtuuri on hyödyksi, kun suunnitellaan luontotyyppitietoon liittyviä jatkotoimenpiteitä FEO-hankkeessa ja laajemminkin luontotyyppityön toimijoiden kesken. Kun nykytilan haasteet ovat selvillä, voidaan tunnistaa keinoja edetä kohti tavoitetilaa.

FEO-hankkeessa ryhdytään muun muassa suunnittelemaan ratkaisua luontotyyppitiedon jakelun ja hyödyntämisen sujuvoittamiseksi, kehittämään toistaiseksi julkaisemattoman tiedon saatavuutta sekä perustamaan luontotiedon käsittelyyn dokumentointikäytäntöä ja -ratkaisuja. Luontotyyppiarvointien avainaineistojen yhteentoimivuuden haasteet ja niiden mahdolliset ratkaisut pyritään selvittämään vielä tarkemmin, jotta luontotyyppitiedon toimijat voisivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. FEOn sisarhankkeessa, Luontotyyppien seurannan kehittäminen Suomessa (LUSEK), keskitytään tunnistettujen tietopuutteiden paikkaamiseen.

Kokonaisarkkitehtuurityön perusteella on lisäksi suositeltavaa perustaa luontotyyppitiedon toimijoiden kesken yhteistyöryhmä, jossa esimerkiksi aineistojen yhteentoimivuuden edellyttämää sanasto- ja määrittelytyötä sekä aineistojen joustavammasta käytöstä sopimista olisi mahdollista tehdä pitkäjänteisesti, tulevaisuuden tietotarpeet huomioiden.

Kokonaisarkkitehtuurin tulokset on koottu raporttiin. Raportin loppuun on koottu FEO-hankkeen esittämät jatkotoimenpidesuositukset.

Lisätietoja: Suunnittelija Ulpu Leinonen (ulpu.leinonen@syke.fi)

Kirjoittaja: Ulpu Leinonen

Jaa julkaisu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti
Tulosta sivu
Tulosta