Historiallisen luontotiedon helmiä poimimassa

Teksti ja kuvat: Suvi Kolu ja Tytti Kontula

Suomen merkittävimpiä vanhoja luontoinventointiaineistoja on digitoitu sähköiseen muotoon Suomen Ekosysteemiobservatorio (FEO Finnish Ecosystem Observatory) -hankkeessa. Moni arvokas aineisto on jo ollut katoamisen partaalla, kun paperiarkistoja on tilojen pienentyessä hävitetty. Suomen luonnon muutosten tarkastelussa historialliset aineistot ovat korvaamattoman arvokkaita vertailukohtia. FEO-hankkeen työpaketin ”Maastoinventointiaineistojen ja havaintoverkostojen tehot irti” resursseilla tässä valtavassa historiallisten luontotiedon helmien pelastusurakassa on päästy alkuun.


Tähän mennessä on digitoitu muun muassa arvokkaiden pienvesien inventoinnit 1990-luvulta, lehtojensuojeluohjelman inventoinnit 1980-luvulta sekä alueellisia suoinventointeja 1970-luvulta. Yhteensä urakassa on tallennettu paikka- ja ominaisuustietoa yli 5 600 kohteesta.

Digitoidut suot Kainuussa

Vasemmalla: Kari Kukko-Ojan suokuvioita Kainuun ja Kuusamon lettoinventoinneilta vuosilta 1979 ja 1980. Oikealla: 1990-luvulla koko maassa inventoitujen pienvesien kohteet.

Digitoidut pienvedet

Viimeisimpänä digitoitavaksi otettiin tammikuussa 2023 harjujensuojeluohjelman (1984) inventointiaineisto. Kuten monien muidenkin aineistojen kohdalla, vanhojen paperisten aineistomappien löytäminen on ollut varsinaista salapoliisityötä ja vaatinut kyselyjä lukuisilta tahoilta. Inventointilomakkeet ja -kartat skannataan, kohderajaukset digitoidaan ja maastolomakkeiden tiedot tallennetaan. Valmiit aineistot julkaistaan kaikkien kiinnostuneiden saataville Syken avoin tieto -palvelussa (https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto).

Digitoituja aineistoja hyödynnetään monenlaisissa muutostarkasteluissa, joita tehdään esimerkiksi luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa tai luontodirektiivin luontotyyppien suojelutason raportoinnissa. Myös luontotyyppien ennallistamiseen liittyvässä suunnittelussa vanhat aineistot ovat kullanarvoisia.

Tulevaisuudessa mahdollisesti inventoitavia aineistoja ovat esimerkiksi valkoselkätikan suojelusuunnitelman tausta-aineistot, vanhojen metsien inventointiaineisto, Kainuun vaarametsäaineisto sekä erilaiset lähteitä koskevat aineistot.

kansioita
Lehtojen suojeluohjelma lähtee Kansallisarkistosta Sykeen digitoitavaksi.
Jaa julkaisu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti
Tulosta sivu
Tulosta